SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „KOŚCIÓŁ A SŁUŻBA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM”


Konferencja Cieszyn 2016

Konferencja Cieszyn 2016
CIESZYN 16.04.2016

Do naszych wspólnot chrześcijańskich trafiają osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Nie zawsze jednak wiemy jak zareagować, jak pomóc … by pomóc, a nie zaszkodzić. W naszym otoczeniu spotykamy osoby niepełnosprawne, ale niewiele z nich jest w naszych kościelnych społecznościach.
Aby pomóc chrześcijańskim wspólnotom w zrozumieniu osób niepełnosprawnych i tworzeniu dla nich przyjaznej atmosfery, zorganizowaliśmy kolejną konferencję, tym razem w Cieszynie, z myślą o zainteresowanych z regionu Śląska. Współorganizatorem i gospodarzem tej konferencji był Kościół Zielonoświątkowy Elim w Cieszynie.
Zgromadziło się ponad pięćdziesięcioro uczestników, głównie ze Śląska Cieszyńskiego. W przyjaznej atmosferze nauczaniem o niepełnosprawności w świetle Biblii oraz swoimi doświadczeniami dzielił się pastor Henryk Kufeld, ojciec dorosłej córki z zespołem Downa. Mgr Elżbieta Baum, na podstawie badań socjologicznych, przedstawiła temat integracji osób niepełnosprawnych w lokalnych społecz-nościach, a prof. Anna Zamkowska omówiła praktyczne zagadnienia dotyczące tego, co dla niepełnosprawnych może zrobić Kościół.
Bardzo pomocnymi w zrozumieniu problemów i specyfiki różnych niepełnosprawności były warsztaty nt. „Dotknąć niepełnosprawności”. Prelegenci przedstawili podstawowe informacje teoretyczne i praktyczne na temat różnych rodzajów niepełnosprawności: wzrokowej, słuchowej, ruchowej, intelektualnej i autyzmu.
Na koniec zapoznaliśmy zgromadzonych ze specyfiką i możliwościami służby Stowarzyszenia „SChRON”.
Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne konferencje!

REPORT OF THE CONFERENCE „A CHURCH SERVICE DISABLED PERSONS”
CIESZYN 16/04/2016

For our Christian communities, getting people with different kinds of disabilities. But we not always know how to react, how to help … to help, not harm. In our environment, we meet people with disabilities, but few of them are in our church communities.
To help Christian communities in the understanding of people with disabilities and creating a friendly atmosphere for them, we organized another konferencję-, this time in Cieszyn, with the aim of stakeholders from the region of Silesia. The co-organizer and host of the confer-ence was the Elim Pentecostal Church in Cieszyn.
It gathered over fifty participants, mainly from Cieszyn Silesia. In a friendly atmosphere, teaching about disability in the light of the Bible and their experiences shared pastor Henry Kufeld, the father of an adult daughter with Down syndrome. Elżbieta Baum, on the basis of sociological research, presented on the integration of disabled people in local communities, and prof. Anna Zamkowska discussed practical issues relating to what people with disabilities can do for the church.
Very helpful in understanding the problems and specificities of different disabilities were Workshop. „Touch of disability.” The speakers presented the basic theoretical and practical information about the different types of disabilities: visual, auditory, physical, intellectual, and autism. (Mention who led what).
At the end we acquainted gathered with the specificity and capabilities of the service of the Association „shelter”.
Thank you for your participation and invite to the next conference!