Doradcy


Anna Zamkowska, dr hab., prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Zaczynała swoja karierę jako nauczyciel szkoły specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Od  1993 roku nauczyciel akademicki w Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, kierownik Katedry Pedagogiki i Psychologii. Prowadzi zajęcia biblijne na obozach dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i szkolenia dla osób pracujących z nimi. Autor 3 książek i ponad 90 artykułów naukowych. Zainteresowania naukowe: wsparcie edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami w różnych formach kształcenia, kultura szkoły włączającej uczniów niepełnosprawnych, sieć wsparcia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. V-ce prezes Stowarzyszenia SChRON.

 

Ewa Kur, absolwentka kierunku pedagogika specjalna o specjalności tyflopedagogika w Uniwersytecie im. M.Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1993 roku pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu, posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością (dzieci z uszkodzonym wzrokiem i upośledzone umysłowo, głuchoniewidomi), autyzmem, dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo. Prowadzi zajęcia Metodą Integracji Sensorycznej, dobrze posługuje się pismem Brajla. Pracowała z małymi dziećmi i ich rodzicami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz z dziećmi w wieku szkolnym w oddziałach integracyjnych. Jest współautorem programu rozwijającego samodzielność dzieci z uszkodzonym wzrokiem pt. Samodzielnik. Prowadzi zajęcia ze studentami w zakresie przedmiotów związanych z edukacją i terapią uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Henryk Kufeld- od 1991r. pastor zborów baptystycznych. Ojciec dorosłej córki z zespołem Downa.  Współzałożyciel Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Koszalinie przy Towarzystwie Przyjaciół. Od kilkunastu lat wraz żoną Marylą prowadzą służbę o charakterze duszpasterskim dla rodzin z niepełnosprawnymi intelektualnie dziećmi poprzez obozy wakacyjne i cykliczne spotkania.

 

Tomasz Mioduszewski, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (mgr pedagogiki specjalnej). Od 2.01 2006 do 31.12.2007 r Kierownik  i superwizor Dziennego Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej w Gdyni.  Odbył profesjonalny staż w Princeton Child Development Institute.  Od 1996 roku związany ze Specjalnym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz  Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. Brał udział w kilku projektach dotyczących zatrudniania dorosłych osób na otwartym rynku pracy. Obecnie nauczyciel w SORW dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz terapeuta w SPOA. jedynie że zostałem od października 2015 roku superwizorem kilkorga podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku (Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku) http://www.autyzmcentrum.org.pl/.

 

Elżbieta Bednarz - doktor teologii oraz pedagogiki.  Nauczyciel dyplomowany – oligofrenopedagog. Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Dyrektor Chrześcijańskiego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Samuel w Warszawie. Promuje kształcenie inkluzyjne dzieci sprawnych i z niepełnosprawnościami. Autorka programów i podręczników do nauki religii zielonoświątkowej oraz opracowań naukowych i dydaktycznych o tematyce niepełnosprawności.

 

Urszula Bartnikowska – dr hab., prof. UWM, Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z wykształcenia, surdopedagog i oligofrenopedagog.
Zainteresowania: funkcjonowanie osób z uszkodzonym słuchem w środowisku, relacje z innymi osobami niesłyszącymi oraz ze słyszącymi, rodziny osób z uszkodzonym słuchem, kultura Głuchych, dziecko niepełnosprawne w rodzinie, rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością, wpływ wczesnych doświadczeń traumatycznych na rozwój dziecka.
Konsultant Narodowej Sieci Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży, kierownik olsztyńskiego punktu konsultacyjnego Instytutu Dobrej Edukacji, którego zadaniem jest świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom Akademii Dobrej Edukacji.

Mgr Andrzej Czermiński jest osobą wierzącą w Jezusa Chrystusa. Zna niepełnosprawność z własnego doświadczenia jako osoba z mózgowym porażeniem dziecięcym. Siłę do pokonywania przeszkód czerpie z Bożego Słowa. Pragnieniem jego serca jest zaszczepiać w ludziach wiarę, która niesie nadzieję i wskazywać na miłość, którą oferuje Pan Jezus Chrystus każdemu człowiekowi, a której moc daje siłę do pokonania wszelkich trudności. Ma żonę i synka. Zdobył licencjat z pedagogiki rewalidacyjnej i teologii baptystycznej oraz tytuł magistra z profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Joanna Barbara Wilk, absolwentka pedagogiki specjalnej UMCS w Lublinie, oraz terapii pedagogicznej i resocjalizacji Uniwersytetu Rzeszowskiego, certyfikowany instruktor programu terapeutyczno – edukacyjnego FASTRYGA rekomendowany do prowadzenia zajęć i doradztwa rodzinnnego w obszarze FASD. Wieloletni pedagog , inicjatorka powstawania klas integracyjnych, oraz świetlic socjoterapeutycznych w lokalnych szkołach, nauczyciel dzieci z MPDz, niepełnosprawnych umysłowo.

Mężatka, matka trójki dorosłych dzieci. Od wielu lat prowadzi wraz z mężem Waldemarem rodzinny dom dziecka, w którym dotychczas wychowywali 26 dzieci . Za pracę na rzecz dziecka i rodziny otrzymała dwukrotnie wyróżnienie Wojewody Świętokrzyskiego.

Posiada Certyfikat Trenera I Stopnia, w procesie certyfikacji II Stopnia. Członek Zespołu Trenerów Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego. Przedstawiciel Stowarzyszenia SchRON w tejże Koalicji.  Prowadzi szkolenia w obszarze opieki i wychowania w rodzinie zastępczej , pracy z dzieckiem ze złożoną traumą rozwojową, z zakresu budowania bezpiecznego przywiązania oraz możliwości korekcji pozabezpiecznych stylów przywiązaniowych, pomocy dziecku i rodzinie dziecka z alkoholowym zespołem płodowym, a także w zakresie szeroko rozumianego wychowania w oparciu o zasady pozytywnej dyscypliny w postępowaniu z trudnymi zachowaniami dziecka.

Nowonarodzona chrześcijanka od 1992 roku, członek Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w  Tarnobrzegu.

 

Leszek Wrzecionko, nauczyciel Bożego Słowa i lekarz. W wieku 7 lat oddał swoje życie Bogu i Jezus stał się jego osobistym Zbawicielem. Od 25 lat jest zaangażowany w służbie usługiwania Bożym Słowem, w zborze Elim w Cieszynie. Pracował przez 20 lat w szpitalu jako specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i radiologii, ale z powodu choroby oczu musiał zrezygnować z pracy w radiologii i obecnie pracuje jako lekarz rodzinny. Ma uroczą  żonę Anię i troje wspaniałych dzieci. Najstarsza córka Asia jest pedagogiem specjalnym i pracuje z osobami z upośledzeniem umysłowym. Wraz z mężem służą Bogu w kościele Elim w Cieszynie. Najmłodszy syn Bartek jest od urodzenia niepełnosprawny, jest dzieckiem na wózku z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Obecnie ma 19 lat, jest niezdolny do samodzielnej egzystencji i wymaga ciągłej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji. Od kilku lat Leszek wraz z żoną i Bartkiem uczestniczą w Turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez SChRON, gdzie wymieniają doświadczenia i cieszą się wspólnie spędzanym czasem w gronie innych rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Robert Martyniak– osoba z uszkodzeniem wzroku, jest doradcą w „Zobaczyć Razem” – Misji na rzecz ludzi słabo widzących. Doradza w doborze sprzętu optycznego, udziela informacji o ośrodkach prowadzących diagnozę funkcjonalną możliwości wzrokowych, prowadzi doradztwo dla rodziców dzieci z uszkodzonym wzrokiem i osób tracących wzrok; tel. 602 105 899; e-mail: martyniakar@o2.pl; facebook: martyniakar